مشخصات فایل(پایان نامه بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی)

پایان نامه بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی|41014539|sale59|مشخصات فایل|اِس اِی
با ما همراه باشید با موضوع پایان نامه بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

فهرست موضوعات

عنوان صفحه

مقدمه

بخش اول كلیات

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه..................................................... 2

الف- عدم صلاحیت كافی انسان برای قانون گذاری......................................... 5

ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری........................................ 6

ج- نقش انسان در قانون گذاری..................................................................... 7

1- در قوانین ثابت و پایدار....................................................................... 8

2- در قوانین متغیر و دائمی...................................................................... 9

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه..................... 11

فصل سوم- تاریخچه تدوین كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان........................... 15

فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد كنوانسیون............................................ 21

فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری كنوانسیون................................... 25

فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری كنوانسیون

1- واژه شناسی عدالت.................................................................................. 29

2- مقام زن در جهان بینی اسلام..................................................................... 31

3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت............................................................. 39

4- تفاوت زن و مرد در حقوق...................................................................... 42

5- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام.......................................................... 43

بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد كنوانسیون با قوانین داخلی

ماده1 .............................................................................................................. 48

- بررسی حقوق زن در قانون اساسی.............................................................. 50

ماده 2 .............................................................................................................. 52

الف- تعارض این ماده با قانون اساسی........................................................... 54

ب- تعارف این ماده با قوانین كیفری.............................................................. 55

1- اشتراكهای زن و مرد در مجازات.......................................................... 55

2- تفاوتهای زن و مرد در مجازات............................................................ 59

3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم........................................................ 61

ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد.................................................... 67

ماده 3 .............................................................................................................. 70

ماده 4 .............................................................................................................. 71

- تدابیر حمایتی مذكور در قوانین مدنی.......................................................... 72

ماده 5 .............................................................................................................. 74

- تعارض با عرف جامعه............................................................................... 75

ماده 6 .............................................................................................................. 77

- حرمت تبرج از دیدگاه اسلام...................................................................... 80

ماده 7 .............................................................................................................. 81

1- امامت و رهبری....................................................................................... 83

2- قضاوت.................................................................................................. 84

3- مرجعیت................................................................................................. 85

ماده 8 .............................................................................................................. 87

ماده 9 .............................................................................................................. 97

1- تابعیت ایرانی زنان................................................................................... 88

2- تابعیت خارجی زنان................................................................................ 89

ماده 10............................................................................................................. 91

ماده 11............................................................................................................. 94

1- حق اشتغال به كار در قانون اساسی............................................................ 97

2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی............................................................ 97

3- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران............................................................. 98

4- ایجاد فرصتهای شغلی یكسان برای زن و مرد............................................ 103

5- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام.................................................................. 104

ماده 12............................................................................................................. 112

ماده 15............................................................................................................. 113

ماده 16............................................................................................................. 116

1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام................................................................. 118

2- اهداف تشكیل خانواده.............................................................................. 120

3- تعارض این ماده با قوانین مدنی................................................................ 123

الف- حق‌یكسان برای انعقاد عقدازدواج حكمت ازدواج مومن با مومنه.............. 124

ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر........................................................... 126

ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج............................ 127

1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج......................................................... 127

2- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج......................................................... 141

بخش سوم- بررسی حق شرط

مقدمه................................................................................................................ 146

فصل اول- تعریف حق شرط......................................................................... 147

فصل دوم- بررسی حق شرط در كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان.................. 149

فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده............................ 151

بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران

مقدمه.................................................................................................................. 154

فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران................................... 155

فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران................................... 159

فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق............................................... 160

فصل چهارم- ارائه پیشنهاد............................................................................... 162

1- در بعد جهانی..................................................................................... 162

2- در بعد داخلی..................................................................................... 164

چكیده

فهرست منابع

الف- فارسی

ب- عربی

ج- انگلیسی

د- مقالات و نشریات

متن انگلیسی چكیده تحقیق

ضمائم

ضمیمه شماره 1- بررسی برخی شروط كشورهای عضو كنوانسیون

ضمیمه شماره 2- متن كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

ضمیمه شماره 3- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر


مطالب دیگر:
🔥كارگر عمومي نقاش ساختمان درجه 3 (فنی و حرفه ای) اسکن برگه اسفند 96🔥دانلود پاورپوینت عوارض دخانیات🔥دانلود پاورپوینت علم تمرین🔥دانلود پاورپوینت عرفان اسلامی🔥دانلود پاورپوینت عجایب صنع حق تعالی(تحقیق دانش آموزی)🔥دانلود پاورپوینت طرح شرکت توريستی( سياحتی- زيارتی ) پارس گردشگر نوين🔥دانلود پاورپوینت طراحي رؤيتگر/کنترل کننده براي سيستمهاي رويداد گسسته با استفاده از پتري نت🔥دانلود پاورپوینت طب سنتی ایران🔥دانلود پاورپوینت ضربه به سر🔥دانلود پاورپوینت شبكه‌‌هاي اجتماعی🔥دانلود پاورپوینت سيستم بسته بندي سه تايي🔥دانلود پاورپوینت سیر تحول محابس( زندانها) و قوانین آن در افغانستان🔥دانلود پاورپوینت سروصدا🔥دانلود پاورپوینت سرمایه گذاری وجوه مازاد🔥دانلود پاورپوینت سرطان پروستات🔥دانلود پاورپوینت جمعيت شناسي🔥دانلود پاورپوینت جشنواره جابربن حیان🔥دانلود پاورپوینت تیتانیم🔥دانلود پاورپوینت تطبیق ده ویژگی اقتصاد مقاومتی و برونسپاری🔥دانلود پاورپوینت ترويج الگوي مصرف در رسانه🔥دانلود پاورپوینت ترمومتر (دماسنج) ديجيتال🔥دانلود پاورپوینت ترسیمهای هندسی در عالم اسلامی🔥دانلود پاورپوینت تربیت بدنی و منابع انسانی موثر🔥دانلود پاورپوینت تحليل يك طرح جديد امضارمز🔥دانلود پاورپوینت تحليل مخاطب در بسيج های اطلاع رسانی آموزشی