مشخصات فایل(نگرش به خشونت علیه زنان در مردان و بررسی رابطه آن با سرمایه فرهنگی)

نگرش به خشونت علیه زنان در مردان و بررسی رابطه آن با سرمایه فرهنگی|42078752|sale59|مشخصات فایل|اِس اِی
با ما همراه باشید با موضوع نگرش به خشونت علیه زنان در مردان و بررسی رابطه آن با سرمایه فرهنگی

هدف از این پایان نامه بررسی می شود.


مشخصات فایل
تعداد صفحات209حجم387/679 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

دغدغه ی اصلی این پایان نامه بررسی سرمایه فرهنگی مردان و تاثیر ان بر نگرش شان به خشونت علیه زنان است. اهمیت موضوع در این است که اگر زنان را به عنوان رکن اصلی خانواده در نظر بگیریم خواهیم دید که منبع عظیمی از نیروی انسانی راکه مورد خشونت علیه زنان قرار گرفته اند مورد غفلت واقع شده اند.اثرات خشونت فقط به زنان محدود نمیشود بلکه کل خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد .

گرچه درباره ی رابطه سرمایه فرهنگی با آسیب های اجتماعی تحقیق صورت نگرفته است اما از مهمترین فرضیه های مطرح شده در زمینه سرمایه فرهنگی، تاثیر ان بر آسیب های اجتماعی است . بدین ترتیب یکی از ضرورت های بحث سرمایه فرهنگی در ایران وجود آسیب و افزایش مشکلات اجتماعی است . با این توصیف ، از آنجا که پژوهشی در زمینه سرمایه فرهنگی و نگرش مردان به خشونت علیه زنان انجام نشده است و شناخت و دریافت درستی از نگرش مردان به خشونت علیه زنان وجود ندارد و هم چنین وجود چنین آسیبی در خانواده ها که می تواند نهاد خانواده را با چالش های بنیادی روبه رو سازد لذا انجام چنین پژوهش هایی بیش از پیش ضروری به نظر می رسد .

جامعه آماری ما شهرستان پاوه از شهرهای استان کرمانشاه می باشد. برای اجرای این تحقیق از روش کمی ( پرسشنامه) استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق مردان متاهل بین شهر پاوه می باشند که 6000 نفر هستند. نمونه آماری،مردان خانواده در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه موضوع نگرش مردان به خشونت علیه زنان می باشد . تعداد نمونه 361 نفر شد .که برای از دست دادن بعضی پرسشنامه ها 380 در نظر گرفته شد.همچنین از روش نمونه گیری سیستماتیک استفاده شده است. با مراجعه به خانواده ها به صورت مصاحبه ای پر شد یعنی محقق سوآلات را برای پاسخگویان می خواند طوری که قابل فهم باشد و ابهامی برای پاسخگو باقی نماند. در مرحله ی بعد تجزیه و تحلیل داده های کمی با استفاده از نرم افزار spssانجام شد


فهرست مطالب
فصل اول 1
کلیات تحقیق 1
مقدمه 1
بیان مساله 3
ضرورت و اهمیت تحقیق 4
اهداف تحقیق 6
خشونت علیه زنان در جهان 7
پیشینه تجربی تحقیق در ایران 10
جمع بندی تحقیقات 16


فصل دوم 18
مفاهیم و مبانی نظری 18
تعریف مفاهیم
نگرش(Attitude)و تعریف آن
عناصر و اجزای نگرش
نگرش ها از سه عنصر تشکیل می شوند:
الف) عنصر شناختی:"
ب) عنصر احساسی(بعد عاطفی)
ج) عنصر آمادگی برای عمل (بعد رفتاری):
نگرشهای مبتنی بر شناخت:
نگرشهای مبتنی بر عواطف:
نگرش مبتنی بر آمادگی عمل:
عوامل تبیین کننده نگرش ها را به طور عام می توان به صورت زیر بر شمرد :
اجتماعی شدن
پایگاه اقتصادی اجتماعی
پایگاه ( موقعیت )
تفاوت نسلها
تجربه اجتماعی منحصر بفرد در یک شخص
رابطه نگرش با دیگر مفاهیم نزدیک
پ) نگرش و علاقه
ث) نگرش و پیش داوری
ویژگی های نگرش
کارکرد نگرش ها
1) کارکرد تطابق ( سازگاری)
2) کارکرد دفاع از خود
3) کارکرد ابراز ارزش ها
4) کارکرد آگاهی
انواع خشونت علیه زنان
الگوهای رفتاری خشونت
خشونت فیزیکی( Physical Violence)
خشونت روانی(Psychological Violence)
خشونت جنسی( Sexual violence)
خشونت اقتصادی( Economic Violence)
مفهوم سرمایه فرهنگیو انواع آن( Cultural Capital)
مفهوم سرمایه فرهنگی از دیدگاه بعضی از متفکرین داخلی
کارکردهای سرمایه فرهنگی
سرمایه فرهنگی درونی شده( تجسدی( Embodiment of cultural capital
نظریه های نگرش
: 259).
نظریه تزیشه و کرومکا
رویکرد کارکردی
نظریه شرطی سازی کنشگر
نظریه الپورت
نظریه گرونبرگ
نظریه ناهماهنگی شناختی
نظریه زایونک
رویکرد نظری به نگرش از دیدگاه جامعه شنا سی
نظریه کالینز
نظریه تضاد
نظریه هربرت بلومر
نظریه یادگیری اجتماعی
نظریه نیوکامب
چهارچوب نظری
فرضیه اصلی تحقیق
فرضیه های فرعی تحقیق
مدل تحقیق


فصل سوم 70
روش تحقیق 70
مقدمه 71
روش تحقیق 71
جامعه آماری 72
واحد تحلیل 73
تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم 74
ابزار جمع آوری اطلاعات 93
روایی 93
پایایی 94


فصل چهارم 96
تحلیل داده ها 96
مقدمه 97
یافته های توصیفی 97
یافته های تحلیلی 107

فصل پنجم 128
نتیجه گیری و پیشنهادات 128
مقدمه 129
خلاصه و نتیجه گیری 130
پیشنهادات 142
مشکلات تحقیق 143
راهکار ها و پیشنهادات 144


منابع 145

فهرست جداول
جدول شماره )1-4(: توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب به "سن" 97
جدول شماره (2-4 ) : توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب "وضعيت اشتغال" 98
جدول شماره(3-4 ): توزیع پاسخگویان بر حسب " نگرش عاطفی به خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی)" 99
جدول شماره( 4 -4) : توزیع پاسخگویان بر حسب "نگرش شناختی به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی،روانی واقتصادی)" 100
جدول شماره(5-4): توزیع پاسخگویان بر حسب " نگرش (کنشی) رفتاری به انواع خشونت علیه زنان( فیزیکی،روانی و اقتصادی)" 101
جدول شماره(6- 4): توزیع پاسخگویان بر حسب نگرش افراد نسبت به "خشونت به زنان در خانواده" 102
جدول شماره (7 -4): ميزان برخورداري افراد از "سرمايه فرهنگي تجسد يافته" 103
جدول شماره(8-4): ميزان برخورداري افراد از "سرمايه فرهنگي عينيت يافته" 104
جدول شماره(9 -4 ): ميزان برخورداري افراد از "سرمايه فرهنگي نهادينه شده" 105
جدول شماره (10-4): ميزان برخورداري افراد از "سرمايه فرهنگي" 106
جدول شماره(11-4) : رابطه بین سن افراد و نگرش آنها نسبت به
خشونت به زنان در خانواده 107
جدول شماره(12-4) : رابطه بین وضعيت اشتغال افراد و نگرش آنها نسبت به خشونت به زنان در خانواده 108
جدول شماره(12-4) : رابطه بین وضعيت اشتغال افراد و نگرش آنها نسبت به خشونت به زنان در خانواده 109
جدول شماره(13-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي تجسد يافته و نگرش عاطفی آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی) 110
جدول شماره(14-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي عينيت يافته و نگرش عاطفی آنها به انواع خشونت خانگی (فیزیکی، روانی و اقتصادی) 111
جدول شماره(15-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي نهادينه شده نگرش عاطفی آنها به انواع خشونت خانگی (فیزیکی، روانی و اقتصادی) 112
جدول شماره(16-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي و نگرش عاطفی آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی) 113
جدول شماره (17-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي عينيت يافته و نگرش شناختي آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی) 114
جدول شماره (18-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي نهادينه شده و نگرش شناختي آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی) 115
جدول شماره (19-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي تجسد يافته و نگرش شناختي آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی) 116
جدول شماره(20-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي و نگرش شناختي آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی) 117
جدول شماره(21-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي عينيت يافته و نگرش کنشي آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی) 118
جدول شماره(22-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي نهادينه شده و نگرش کنشي آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی) 119
جدول شماره)23-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي تجسد يافته و نگرش کنشي آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی) 120
جدول شماره(24-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي و نگرش کنشي آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی) 122
جدول شماره(25-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي عينيت يافته و نگرش آنها نسبت به خشونت علیه زنان 123
جدول شماره(26-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي نهادينه شده و نگرش آنها نسبت به خشونت علیه زنان 124
جدول شماره(27-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي تجسد يافته و نگرش آنها نسبت به خشونت علیه زنان 125
جدول شماره(28-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي و نگرش آنها نسبت به خشونت علیه زنان 126


فهرست نمودار
نمودار شماره )1-4(: توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب به "سن" 98
نمودار شماره (2-4 ) : توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب "وضعيت اشتغال" 99
نمودار شماره(3-4 ): توزیع پاسخگویان بر حسب " نگرش عاطفی به خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی)" 100
نمودار شماره( 4 -4) : توزیع پاسخگویان بر حسب "نگرش شناختی به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی،روانی واقتصادی)" 101
نمودار شماره(5-4): توزیع پاسخگویان بر حسب " نگرش (کنشی) رفتاری به انواع خشونت علیه زنان( فیزیکی،روانی و اقتصادی)" 102
نمودار شماره(6- 4): توزیع پاسخگویان بر حسب نگرش افراد نسبت به "خشونت به زنان در خانواده" 103
نمودار شماره (7 -4): ميزان برخورداري افراد از "سرمايه فرهنگي تجسد يافته" 104
نمودار شماره(8-4): ميزان برخورداري افراد از "سرمايه فرهنگي عينيت يافته" 105
نمودار شماره(9 -4 ): ميزان برخورداري افراد از "سرمايه فرهنگي نهادينه شده" 106
نمودار شماره (10-4): ميزان برخورداري افراد از "سرمايه فرهنگي" 107


"

مطالب دیگر:
📃تحقیق میزان مصرف شیر📃تحقیق ملاحظات اساسی برای تهیه برنامه های اقدام اضطراری📃معاونت تضمین مرغوبیت و تستهای میدانی مدیریت مونتاژ📃تحقیق مراحل تصفیه فاضلاب در پالایشگاه📃مطالعه مکانیسم انتقال حرارت جوشش محلول های نمکی سولفات کلسیم📃تحقیق درباره موتاسیون📃کارآموزی شیمی هپکو📃طرح برچسب آبلیمو طبیعی (اندازه 9.4*5.6 سانتی متر)📃تحقیق درباره فسیلها📃تحقیق درباره مکانیسم سلول📃تحقیق علم شیمی و کاربردهایش در زندگی📃طرح یک سیستم صحیح تصفیه فاضلاب متناسب با شرایط موجود📃تحقیق در مورد عجایب هفتگانه جهان📃نمونه سوالات سه درس اول متد ادیتو📃مجموعه سوالات متد ادیتو edito A1 به زبان فرانسه دروس 4و5و6📃سوالات ازمون پذیرش کانادا کبک همراه با پاسخ تشریحی📃مقاله عوامل آنتروپوژنیک در قلمره های کارستی با تاکید بر مدیریت کارست📃تحقیق با موضوع شیمی در منزل📃تحقیق با موضوع سنگهای رسوبی📃تحقیق درباره زیست شناسی اکوتکنولوژی📃تحقیق درباره روشهای رنگ روغن و جلا📃تحقیق درباره هواشناسی و آلودگی هوا📃تحقیق درباره نمونه برداری ومراحل تجزیه شیمیایی📃تحقیق با موضوع سنگهای آذرین📃تحقیق درباره حشرات 113 صفحه