مشخصات فایل(سیستم حقوق بین الملل و راهبردهای جلوگیری از خشونت علیه زنان)

سیستم حقوق بین الملل و راهبردهای جلوگیری از خشونت علیه زنان|42078765|sale59|مشخصات فایل|اِس اِی
با ما همراه باشید با موضوع سیستم حقوق بین الملل و راهبردهای جلوگیری از خشونت علیه زنان

هدف از این پایان نامه بررسی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات160حجم162/967 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

مجمع سازمان ملل متحد (UNGA) خشونت علیه زنان را این چنین تعریف کرده است: «هرگونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی، جنسی یا روانی زنان بشود که شامل تهدید با این کارها، اعمال اجبار سلب مستبدانه آزادی چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی می شود.» (مولاوردی، 1385، ص 35)

سازمان ملل اقدامات گسترده ای را در زمینه تبیین و تشریح موضوعات مبتلا به زنان جهان و نیز ارائه همکاری های حداقل نظری در جهت حل آن مشکلات به انجام رسانیده است، اما مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب این حقیقت را آشکار می سازد که این اقدامات هر چند شرط لازم برای بهبود و ارتقای وضعیت زنان بوده است، اما به هیچ وجه کافی نمی باشد.

سازمان ملل به مبارزه با خشونت علیه زنان متعهد است و در این راه با توجه به علل ریشه ای و مظاهر آن، نقش های مبتنی بر جنسیت و روابط نامساوی در قدرت را در جامعه مورد چالش قرار داده است و تا رسیدن به وضع مطلوب جستجوی راهکارهای عملی تر و راهبردهای مؤثر دیگر را که در این زمینه کارساز باشند، می طلبد. بدیهی است که هر چه نظام جزای بین الملل در اجرای حقوق بشر موفق تر ظاهر شود، به همان نسبت نیز در امحای خشونت علیه زنان کامیاب تر خواهند بود.

نهادهای سازمان ملل متحد در حال حاضر برای بهبود کارآیی خود در زمینه پایان دادن به خشونت علیه زنان همکاری می کنند. در سطح جهانی، بیانیه صادر می کنند و در حمایت از اقداماتی برای حذف خشونت علیه زنان گام برمی دارند و همچنین نهادهایی را برای تضمین واکنشی منسجم و هماهنگ در برابر خشونت علیه زنان تأسیس می کنند. نظام جزای بین الملل از هر ابتکار عملی استفاده کرده است تا در رسیدن به هدف والای خود یعنی حذف هرگونه اشکال مختلف خشونت علیه زنان در سرتاسر جهان موفق عمل کند گرچه که تا رسیدن به این آرزو راهی بس طولانی در پیش دارد.

فهرست مطالب
چکیده: 1
پیشگفتار : 7

فصل اول: طرح تحقیق 8
کلیات تحقیق 8
1-1- تبیین مساله: 8
1-2- اهداف تحقیق 11
1-3- سوال تحقیق 11
1-4- فرضیه تحقیق 11
1-5- متغیرهای تحقیق 11
1-6- تعریف مفاهیم: 12
1-6-1- حقوق بشر: 12
1-6-2- خشونت علیه زنان : 13
1-6-3- خشونت جسمی: 13
1-6-4- خشونت جنسی: 14
1-6-5- خشونت روانی: 14
1-7- روش تحقیق: 14
1-8- محدودیت های تحقیق: 15
1-9- پیشینه تحقیق: 15
1-10- سازمان دهی تحقیق: 16
1-11- تعریف خشونت: 17
1-11-1- حریم خصوصی: 21
1-11-2- حریم عمومی: 22
1-12- ریشه های خشونت: 23
1-13- آثار و عواقب خشونت علیه زنان: 25
1-14- انواع خشونت علیه زنان: 27
1-14-1- خشونت علیه زنان در خانواده و آثار آن: 27
1-14-2- خشونت جسمی و آثار آن: 27
1-14-3- خشونت جنسی و آثار آن: 27
1-14-4- خشونت روانی و آثار آن: 28
1-14-5- خشونت سیاسی و آثار آن: 28
1-14-6- خشونت مبتنی بر جنسیت: 29
1-15- جمع بندی: 30


فصل دوم:نظام جزای سازمان بین الملل و ساز و کارهای جلوگیری از خشونت 33

2-1- کنواسیون ها و میثاق های بین المللی: 35
2-1-1- کنواسیون منع مجازات و کشتار جمعی: 35
2-1-2- کنواسیون منع خرید و فروش اشخاص و بهره کشی از فحشای دیگران (1949): 36
2-1-3- کنواسیون های 1949 ژنو و پروتکل های الحاقی 1997: 36
2-1-4- کنواسیون 1951 راجع به وضعیت پناهندگان و پروتکل الحاقی 1967: 37
2-1-5- کنواسیون تکمیلی راجع به الغی بردگی ، تجارت برده و نهادهای مشابه بردگی (1956): 37
2-1-6- کنواسیون های مصوب سازمان بین المللی کار سال 1958: 38
2-1-7- اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن:(1975) 38
2-1-8- کنواسیون رضایت در ازدواج و حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن (1962): 39
2-1-9- کنواسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (1979): 39
2-1-10- کنواسیون منع شکنجه و دیگر مجازات ها یا رفتارهای خشن ، غیر انسانی یا تحقیر کننده، (1984) 41
2-1-11- کنواسیون حمایت از حقوق تمام کارگران مهاجر و اعضای خانواده آن ها (1990): 41
2-1-12- کنواسیون بین المللی رفع تمام اشکال تبعیض نژادی (1965): 42
2-1-13- کنواسیون حقوق کودک (1989): 42
2-1-14- کنواسیون راجع به مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و پروتکل های الحاقی آن، (2000): 43
2-1-15- میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (1966): 44
2-2- کنفرانس ها و نشست های بین المللی در مقابله با خشونت علیه زنان: 45
2-2-1- کنفرانس جهانی زن ، مکزیکوسیتی (1975): 45
2-2-2- کنفرانس جهانی زن نایروبی (1985): 46
2-2-3- کنفرانس پکن (1995): 48
2-2-3-1- خشونت علیه زنان: 49
2-2-3-2- زنان و مخاصمات مسلحانه: 51
2-2-4- کنفرانس جهانی حقوق بشر، وین (1993): 53
2-2-5- کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه ، قاهره (1994): 54
2-2-6- کنفرانس بین المللی توسعه اجتماعی، کپنهاک (1995) 55
2-2-7- کنفرانس سازمان ملل در مورد شهر نشینی (1996): 55
2-2-8- نشست ویژه مجمع عمومی برای مرور و ارزیابی اجرای برنامه عمل کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه (1999): 56
2-2-9- اجلاس ویژه مجمع عمومی، «زنان 2000: تساوی جنسیتی، توسعه و صلح در قرن 21» (پکن + 5 ): 56
2-2-10- کنگره های بین المللی پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین: 57
2-3- قطعنامه ها ، اعلامیه ها و توصیه نامه ها: 58
2-3-1- قطعنامه شماره 3318 مجمع عمومی سازمان ملل متحد (اعلامیه راجع به حمایت از زنان و کودکان در مواقع اضطراری و درگیری های مسلحانه) (1974) 58
2-3-2- قطعنامه شماره 3519 مجمع عمومی (1975) 59
2-3-3- قطعنامه شماره 63/37 مجمع عمومی (اعلامیه مشارکت زنان در تحکیم صلح و همکاری های بین المللی (1982) 60
2-3-4- قطعنامه شماره 14 شورای اقتصادی اجتماعی (1984) 60
2-3-5- قطعنامه شماره 173/43 مجمع عمومی (1998) 60
2-3-6- قطعنامه شماره 18/1991 شورای اقتصادی اجتماعی (1991) 61
2-3-7- قطعنامه 104/48 مجمع عمومی (اعلامیه رفع خشونت علیه زنان) (1993) 61
2-3-8- قطعنامه شماره 45 کمیسیون حقوق بشر (انتصاب گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان) (1994) 62
2-3-9- قطعنامه شماره 254 شورای اقتصادی اجتماعی (1994) 63
2-3-10- قطعنامه شماره 165/49 مجمع عمومی (1994) 63
2-3-11- قطعنامه شماره 166/49 مجمع عمومی (1994) 64
2-3-12- قطعنامه شماره 25/49 عمومی سازمان جهانی بهداشت (1996) 64
2-3-13- قطعنامه 1325 شورای امنیت، مصوب 2000، عزم جهانی برای پاسداری از حیثیت زنان. 64
2-3-14- قطعنامه شماره 55/66 مجمع عمومی (2000): 65
2-3-15- قطعنامه شماره 67/55 مجمع عمومی (2000): 66
2-3-17- توصیه نامه شماره 12 کمیته رفع تبعیض علیه زنان (1989) 66
2-3-18- توصیه عمومی شماره 19 کمیته رفع تبعیض علیه زنان (1992): 67
2-4- سایر اقدامات نظام جزای بین الملل در مقابله با خشونت علیه زنان: 68
2-4-1- اقدمات کمسیون مقام زن سازمان ملل متحد (1946): 68
2-4-2- بیانیه کمسیون اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد برای غرب آسیا: 70
2-4-3- اقدامات آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد در زمینه ختنه زنان: 70
2-4-4- اعلامیه رفع خشونت علیه زنان و روز جهانی نفی خشونت علیه زنان (1993): 71
2-4-5- اقدامات انجام گرفته در رابطه با خشونت علیه زنان در برخی از کشورها: 72
2-5- جمع بندی: 73

فصل سوم:چارچوب مفهومی موضوع در نظام جزای سازمان بین الملل 74

3-1- ساز و کارهای مقابله با خشونت علیه زنان: 75
3-1-1- مراحل مبارزه با پدیده خشونت علیه زنان: 75
مرحله اول: پایان سکوت و مبارزه با معضل 75
مرحله دوم: حمایت از زنان و دختران 76
مرحله سوم: اصلاحات قانونی و توسعه سیاست ها 76
مرحله چهارم : مبارزه با تحمل خشونت و تغییر نگرش مردان 77
3-1-2- راه کارهای عملی برای مبارزه با خشونت علیه زنان: 77
3-2- تغییر مردان: 79
3-3- تغییرات قانونی: 80
3-4- چند وظیفه برای کنترل خشونت علیه زنان: 81
3-5- راه حل های مقابله با خشونت علیه زنان در چندکشور اسلامی (بنگلادش - تاجیکستان - کویت - اردن) 84
3-6- برنامه عملی ملی زنان برای مقابله با خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران: 89
3-7- کمال مطلوب 91
3-8- تکالیف دولت: 92
3-9- تکالیف فعالان حقوق زن: 93
3-10- جمع بندی: 94

فصل چهارم:خشونت علیه زنان در افغانستان 95

4-1- بومی گرایی و خشونت علیه زنان در افغانستان : 96
4-2- عوامل خشونت علیه زنان در افغانستان: 98
4-2-1- باورهای نادرست و سنتی: 98
4-2-2- رسانه های تصویری و صوتی: 98
4-2-3- بدحجابی و بی حجابی: 99
4-2-4- تبعیض جنسیتی: 99
4-2-5- شرایط فرهنگی: 99
4-2-6- عدم امنیت روانی بر خانواده ها: 100
4-3- خشونت علیه زنان در افغانستان بعد از ده سال جنگ: 100
4-4- موارد خشونت علیه زنان در افغانستان: 100
4-4-1- چند همسری: 100
4-4-2- طلاق: 101
4-4-3- معاوضه: 101
4-5- حمایت نظام جزای بین الملل در مقابله با خشونت علیه زنان در افغانستان: 102
4-6- اعمال روزمره خشونت علیه زنان در افغانستان: 104
4-7- آخرین موضع زنان در افغانستان 104
4-8- جمع بندی: 106
نتیجه گیری: 107
پیشنهادات: 111
فهرست منابع: 114
کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان 123"

مطالب دیگر:
📌تحقیق شناخت حضرت مهدی در تشیع📌تحقیق آشنایی جامع با نماز📌تحقیق تحلیل جامع معجزات پیامبر📌تحقیق اهمیت حجاب📌تحقیق آشنایی با فاسقان در قرآن کریم📌تحقیق تفسیر دعاي كميل📌تحقیق آزادي در اسلام📌تحقیق آثار تربيتى نماز📌تحقیق مقام صبر در اسلام📌تحقیق تطبیق داستان حضرت زكريا (ع) و حضرت يحيي (ع) در قرآن و اناجيل اربعه📌پاورپوینت مواد و مصالح📌تحقیق مقايسه تطبيقي بين اديسه فضايي و زرتشت📌تحقیق مقايسه دوران امام حسين و دوران امام صادق📌تحقیق اهمیت عدالت در دین اسلام📌تحقیق نماز و آثار آن📌تحقیق مکاتب فلسفه هند📌تحقیق دعا📌تحقیق تحلیل مكاتب غيرالهي و علل پیدایش آن ها📌تحقیق ملاصدرا و معاد📌تحقیق نیکی کردن به پدر و مادر📌تحقیق معنای توبه📌تحقیق مديريت اسلامي📌تحقیق نماز در اسلام📌تحقیق پرسش مهر و مهرورزی📌تحقیق حضرت مهدي و نهضت عدالت خواهي