مشخصات فایل(مقاله وضع عمومى ايران مقارن ظهور اسلام)

مقاله وضع عمومى ايران مقارن ظهور اسلام|644878|sale59|مشخصات فایل|اِس اِی
با ما همراه باشید با موضوع مقاله وضع عمومى ايران مقارن ظهور اسلام

دانلود 21 ص بافرمت word

فهرست مطالب
وضع عمومى ايران مقارن ظهور اسلام 1
مقدمه 1
تجمل پرستى در دوران ساسانيان 2
وضع اجتماعى ايران 4
حق تحصيل در دوره ساسانی 5
جنايات‏خسروپرويز 9
داورى تاريخ درباره پادشاهان ساسانى 11
آشفتگى در حكومت‏ساسانى 12
آشفتگى اوضاع ايران ساسانى از نظر مذهب 13
جنگ‏هاى ايران و روم 16
پى ‏نوشت‏ها: 19

مقدمه

براى بدست آوردن ارزش نهضتى كه پيامبر اسلام(ص) بنيانگذار آن بود، لازم است و لو در حد اجمال با اوضاع دو محيط آشنا شويم:

1- محيطى كه اسلام در آنجا پيدا شد و رشد و نمو كرد.

2- محيط بيرون از جهان اسلام.

در رابطه با محيط دوم، تاريخ ايران و روم را به عنوان درخشانترين نقاط آنروز عالم به ما معرفى مى‏كند و ما در اين قسمت پيرامون ايران به بحث مى‏پردازيم و بحث راجع به اوضاع روم و شبه جزيره عربستان را در عناوين ديگر پى‏مى‏گيريم.

ظهور اسلام و بعثت پيامبر اكرم‏«ص‏»،(611 ميلادى)،با دوران پادشاهى خسرو پرويز(628-590 م)مصادف بود و در زمان خسرو پرويز،پيامبر اسلام‏«ص‏»از مكه به مدينه هجرت فرمود(روز آدينه 16 ژوئيه 622)و اين واقعه،مبدء تاريخ مسلمانان گرديد.

در اين ايام،دو دولت‏بزرگ و نيرومند(روم شرقى و ايران ساسانى)،بر قسمت اعظم دنياى متمدن آن روز حكمرانى داشتند.از دير باز براى تسلط و حكمرانى جهان،با يكديگر در جنگ و ستيز بودند. (1)

جنگهاى ممتد ايرانيان با روميان،از دوران سلطنت انوشيروان(589-531 م)آغاز شد، و تا زمان خسرو پرويز ادامه داشت و مدت بيست و چهار سال به طول انجاميد.

خسارات سنگين و مخارج هنگفتى كه ايران و روم،در اين جنگها متحمل شده بودند،هر دو دولت را از كار انداخت،و جز شبحى از اين دو قدرت نيرومند باقى نمانده بود.

براى اينكه اوضاع ايران را از جهات مختلف بخوبى مورد بررسى قرار دهيم،لازم است وضع حكومتها را از پايان سلطنت انوشيروان،تا آغاز ورود مسلمانان به اختصار مورد مطالعه قرار دهيم......................مطالب دیگر:
🔑اطلس آناتومی انسان - Pocket Atlas of Human Anatomy🔑7-مقاومت در برابر رشد ترك تحت بارگذاری مود تركیبی در تیرهای بتنی تحت خمش سه نقطه ای و چهارنقطه ای🔑8-بررسی شكست بتن تحت مود II خالص با استفاده از قطعه دیسك برزیلی🔑9-تخمین تاثیر عمل آوریهای مختلف بر مقاومت سطحی بتن با بكارگیری روش پیچش🔑10-تخمین دمای اولیه بتن حجیم براساس نتایج اندازه گیری حرارت زایی بتن در محیط آدیاباتیك🔑11-بررسی الكتروشیمیایی اثر رنگهای آلی در طرح اختلاط پوزولانی، برروی خوردگی آرماتور فولادی در بتن🔑12-تمهیدات لازم برای محافظت از بتن در برابر هوای سرد به منظور كسب نتایج مطلوب در زمینه كیفیت، زمان و هزینه پروژه🔑13-دستیابی به بتن فوق توانمند🔑14-استفاده از بتن فوق توانمند در سازه های هیدرولیكی برای مقابله با پدیده كاویتاسیون🔑15-ارزیابی مكانیزم بروز ترك در سدهای بتنی🔑16-ایمنی و پایداری سدهای بتنی در برابر ترك خوردگی🔑17-ارزیابی دیوار آب بند بتن پلاستیك در كنترل تراوش از پی سدهای خاكی🔑18-بررسی اقتصادی تاثیر افزایش مقاومت بتن در سازه های قاب خمشی بتن مسلح🔑19-بررسی اثر میراگر الحاقی بر پاسخ پلهای بتنی ایزوله تحت زلزله های نزدیك گسل🔑20-بتن تزریقی و كاربرد آن در سازه های زیرزمینی (مطالعه موردی تونلهای آبرسان نیروگاه سد گتوند علیا🔑21-تثبیت و بی خطرسازی مواد زائد خطرناك حاصل از نیروگاههای حرارتی و استفاده آن در بتن🔑22-تعیین مدول گسیختگی بتن ساخته شده با سنگدانه های شكسته با استفاده از نمونه های استوانه ای🔑23-ارزیابی رفتار لرزه ای غیرخطی ساختمانهای بتنی ساخته شده با كاربرد قالب تونلی🔑24-بررسی تاثیر عمل آوری تحت حرارت و فشار برروی مقاومت فشاری بتن🔑25-تعیین حاشبه اطمینان برای ارزیابی آسیب پذیری قابهای بتن مسلح خمشی بر مبنای شاخص ماكزیمم تغییر مكان طبقات🔑26-مقایسه ویرایش دوم و سوم آیین نامه زلزله ایران در طراحی سازه های بتنی و بهبود عملكرد لرزه ای آنها با استفاده از مهاربندهای فلزی🔑27-بررسی مقاومت فشاری بتن خود متراكم ساخته شده بادرصدهای مختلف سنگدانه های بازیافتی بتن🔑28-بررسی ضریب شدت جریان سرریزهای جانبی بتنی🔑29-كاهش خسارات ناشی از زلزله با تكنولوژی بتن الیافی🔑30-بررسی اثر استفاده همزمان شن و دوده سیلیس بر خواص بتن سبك لیكا