مشخصات فایل(پایان نامه بررسی نقش امید و آرزو در رفتارهای اجتماعی مردم شهرستان بم)

پایان نامه بررسی نقش امید و آرزو در رفتارهای اجتماعی مردم شهرستان بم|42076444|sale59|مشخصات فایل|اِس اِی
با ما همراه باشید با موضوع پایان نامه بررسی نقش امید و آرزو در رفتارهای اجتماعی مردم شهرستان بم

مقدمهیکی از ساز و کارهای حیات و زندگی ، امیدواری است از نظر جهان بینی توحیدی ، امید تحفه الهی است که چرخ زندگی را به گردش وامی دارد و موتور تلاش و انگیزه را پرشتاب می کند اگر روزی امید از انسان گرفته شود ، دوران خمودی و ایستایی او فرا می رسدامیدواری ، حالتی نفسانی است که در آن ، انسان به اموری که انتظارش را دارد دل بستگی پیدا کرده است امید ،


مشخصات فایل
تعداد صفحات90حجم0/243 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

چکیده

در اسلام، امید و آرزو جایگاه رفیعی دارد تا جایی که در روایات معصومین از امید به عنوان رحمت الهی یاد شده است . امید داشتن، مهم ترین انگیزه در زندگی انسان است. اگر انسان از زمان مرگ خویش آگاه بود به کاری دست نمی زد. اگر می دانست چند سال دیگر می میرد، کاری را آغاز نمی کرد و تنها به امور و مسایل روزانه خویش بسنده می کرد. ناآگاهی از زمان مرگ و امید به زندگی است که وی را وامی دارد تا درس بخواند، کاری بزرگ را آغاز کند . قرآن امید را عاملی مهم در حرکت و زندگی بشر برمی شمرد و بیان می کند که امید است که وی را به سوی کاری سوق می دهد. به عنوان نمونه بیان می کند که امید به استجابت از سوی خداوند، علت و انگیزه برای دعا و طلب از او می شود.هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش امید و آرزو در رفتارهای اجتماعی مردم شهرستان بم است. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. مطالب مورد نظر در این تحقیق با فیش برداری از كتاب های معتبر كتابخانه شهر و جستجو در پایگاه های اطلاعاتی و مصاحبه و پرسش از مردم شهر بم جمع آوری شده است.

کلید واژه ها: امید،آرزو، رفتار اجتماعی،شهربم.


فهرست مطالب

عنوان................................................................................................................ صفحه

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه................................................................................................................................................................ 1

بیان مساله........................................................................................................................................................ 2

اهمیت و ضرورت تحقیق............................................................................................................................ 4

اهداف تحقیق.................................................................................................................................................. 6

سوالات تحقیق............................................................................................................................................... 7

تعاریف و مفاهیم............................................................................................................................................ 8

فصل دوم : پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق................................................................................................................................................ 9

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق................................................................................................................................................. 24

روش گردآوری اطلاعات .......................................................................................................................... 24

جامعه پژوهش............................................................................................................................................. 24

نمونه ............................................................................................................................................................. 24

روش نمونه گیری....................................................................................................................................... 25

روش اجرا...................................................................................................................................................... 25

ابزار اندازه گیری......................................................................................................................................... 25

روایی و اعتبار پرسشنامه ........................................................................................................................ 25

پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر......................................................................................................... 25

طریقه نمره گذاری امید به زندگی اشنایدر......................................................................................... 27

روش تجزیه و تحلیل داده ها.................................................................................................................. 28

فصل چهارم : یافته های تحقیق

امید................................................................................................................................................................. 29

امید در قرآن................................................................................................................................................ 29

ایجاد امید با توبه و شفاعت...................................................................................................................... 35

ناامیدی و زیان های آن............................................................................................................................. 36

اقسام امید و آرزو........................................................................................................................................ 41

آفات امید و آرزو......................................................................................................................................... 42

آرزوی برتر.................................................................................................................................................... 45

راه های امیدواری........................................................................................................................................ 46

امید و آثار آن.............................................................................................................................................. 50

آنچه داریم، ناچیز نشماریم...................................................................................................................... 50

امید به زندگی............................................................................................................................................. 55

تعریف امید به زندگی................................................................................................................................ 56

امید به زندگی در روانشناسی................................................................................................................. 57

تاریخچه مطالعات مربوط به امید به زندگی........................................................................................ 58

متوسط امید به زندگی ............................................................................................................................ 59

امید به زندگی در بدو تولد....................................................................................................................... 60

مراحل رشد و تحول امید در انسان....................................................................................................... 61

دوره اول کودکی( تولد تا 3 سالگی)...................................................................................................... 61

دوره دوم کودکی(سالهای پیش دبستانی :6-3 سالگی).................................................................... 62

سالهای میانه کودکی(سنین13-7 سالگی).......................................................................................... 63

سالهای نوجوانی(سنین18-13 سالگی)................................................................................................ 64

اندازه گیری امید به زندگی و کاربرد آن.............................................................................................. 64

امید درمانی و تاثیرات آن......................................................................................................................... 65

تئوریهای مختلف و متفاوت در رابطه با امید....................................................................................... 70

عوامل روان شناختی موثر برای امید به زندگی................................................................................. 76

تجزیه و تحلیل داده ها.............................................................................................................................. 77

آمار استنباطی............................................................................................................................................. 82

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری................................................................................................................................................. 84

پیشنهادات.................................................................................................................................................... 87

محدودیت های تحقیق.............................................................................................................................. 87

منابع فارسی................................................................................................................................................. 88

پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر......................................................................................................... 89


"