مشخصات فایل(گزارش كارآموزي تأمين اجتماعي.)

گزارش كارآموزي تأمين اجتماعي.|50176295|sale59|مشخصات فایل|اِس اِی
با ما همراه باشید با موضوع گزارش كارآموزي تأمين اجتماعي.
دانلود گزارش كارآموزي تأمين اجتماعي


فرمت فایل: ورد


تعداد صفحات: 40


قبل از اينكه به موضوع اصلي بپردازيم، لازم مي دانم بخشي از كتاب را به بررسي نقش تأمين اجتماعي در جوامع و تاريخچه‌ي تأمين اجتماعي در ايران اختصاص دهم.


تأمين اجتماعي نقش بسزايي در ارتقاي سطح زندگي مردم، برنامه ريزان و مديران جامعه دارد و برنامه ريزان تأمين اجتماعي بايد در امر برنامه ريزي براي اين سازمان همگام با ديگران برنامه ريزان پيش بروند.


نظام تأمين اجتماعي اقشار جامعه را به هنگام كاهش يا قطع درآمد، بروز بيماري، بيكاري، از كارافتادگي، فوت و بي سرپرستي از طريق دو نظام بيمه اي و حمايتي تحت حمايت قرار مي دهد.


نمودار سازماني زير عملكرد سازمان را براساس سلسله مراتب نشان مي دهد.


سازمان تأمين اجتماعي به موجب ماده‌ي 1 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 تاسيس شد تا انواع بيمه هاي اجتماعي را به اجرا درآورد و گسترش دهد و نظامي هماهنگ با برنامه هاي تأمين اجتماعي مستقر سازد و همچنين وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تأمين اجتماعي را تمركز بخشد و از محل همين وجوه و ذخاير به سرمايه گذاري و بهره برداري بپردازد.


سازمان تأمين اجتماعي مركزي در خيابان آزادي جنب وزارت كشور واقع شده است بر اساس مصوبه 29/4/73 مجلس شوراي اسلامي نهاد عمومي و غيردولتي است و اداره آن براساس ماده‌ي 6 اساسنامه تحت رياست شوراي عالي «بالاترين ركن سازمان» است.


اركان سازمان عبارتست از: شوراي عالي، هيأت مديره، مديرعامل، هيأت نظارت.