مشخصات فایل(گزارش کارآموزی بیمه، دادگاه در بندر عباس.)

گزارش کارآموزی بیمه، دادگاه در بندر عباس.|50176311|sale59|مشخصات فایل|اِس اِی
با ما همراه باشید با موضوع گزارش کارآموزی بیمه، دادگاه در بندر عباس.
دانلود گزارش کارآموزی دادگاه حقوقي بندر عباس


رشته : بيمه


فرمت فایل: ورد


تعداد صفحات: 149

تعداد 37 گزارش به صورت زیر آمده است:


بسمه تعالي


موضوع : كارشناسي پرونده ... مجتمع قضائي شهيد بهشتي


خواهان : آقاي .....


خوانده : صندوق بيمه ناجا


با سلام واحترام


1- گردش كار پرونده:


خواهان پرونده در حاليكه رانندگي اتومبيل پيكان را به عهده داشته در اثر حادثه رانندگي موجب فوت و (نقص عضو و از كار افتادگي ) دو نفر از فرزندانش به نامهاي مرحوم ... و مصدوم ... گرديده و به موجب راي صادره شعبه سوم دادگاه گلوگان و شكايت همسرش ... و بر اساس دادنامه ... محكوم به پرداخته ديه گرديده است ، از آنجا كه مقصر حادثه ( خواهان ) از كاركنان نيروي انتظامي بوده و بر اساس فيش حقوقي خود ترد صندوق بيمه ناجا ( متعلق به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ) داراي پوششهاي بيمه اي از قبيل : بيمه منزل مسكوني – بيمه حوادث و بيمه مسئوليت بوده از صندوق مذكور خواهان دريافت غرامت پوشش بيمه مسئوليت مربوطه گرديده كه صندوق بيمه ناجا از پرداخت مبلغ غرامت بيمه مسئوليت به دليل اينكه به موجب بند ج ماده 2 قانون بيمه اجباري شخص ثالث مصوب سال 1347 آقاي ... (خواهان ) به عنوان راننده مسئول حادثه مي باشد از پرداخت ديه متوفي خود داري نموده و در دفاعيات موجود در پرونده دادگاه خوانده محترم علاوه بر دليل مذكور به علت اينكه بيمه ايران سهم ديه متعلق به مادر متوفي ( ...) را پرداخته و از دو محل نمي شود غرامت دريافت كرد نيز از پرداخت پوشش بيمه اي سهم صندوق خود داري كرده است كه موجب طرح شكايت و ارائه دادخواست توسط خواهان به ان دادگاه محترم شده است .


2- اظهار نظر كارشناسي :


الف – از انجا كه موسسه صندوق بيمه ناجا ، شركت بيمه نمي باشد و جهت ارائه پوششهاي مربوطه بيمه نامه صادر ننموده كه دقيقا بتوان بر اساس شرايط آن اظهار نظر نمود لذا به استحضار مي رساند بند ج ماده 2 قانوني كه مورد استناد خوانده قرار گرفته در خصوص بيمه نامه صادره بر اساس قانون مذكور مي باشد كه از اين نظر فقط شركتهاي بيمه مجاز به صدور آن هستند نه صندوق بيمه ناجا و در موارد قانوني 31 و 66 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري به صراحت اين موضوع قيد گرديده است .


ب – بر اساس بند ج شرايط ارائه شده از طرف خواهان در خصوص شرايط بيمه مسئوليت قيد گرديده كليه كاركنان ناجا از تاريخ 1/5/80 تحت پوشش بيمه مسئوليت ( ديه) قرا ردارند و چنانچه در يكي از ساعات شبانه روز خسارتي به اشخاص ثالث وارد آورند كه منجر به محكوميت انان گردد غرامت فوت يا نقص عضو وارده توسط موسسه صندوق بيمه پرداخت خواهد شد .


( بديهي است تغييرات بعدي شرايط قرار داد منعقده فيما بين نيز مي بايست با توافق طرفين باشد )


لذا با توجه به مطالب مذكور بندهاي الف و ب ، صندوق بيمه ناجا متعهد پرداخت ديه سهم مادر متوفي ( خانم ...) مي باشد كما اينكه بيمه ايران نيز كه شركت بيمه مجاز به عمليات بيمه گري است و بر اساس شرايط بيمه شخص ثالث صادره ( موضوع بند الف ) تعهد مربوطه را پذيرفته و نسبت به پرداخت ديه سهم خانم ... اقدام نموده است .


ج – در خصوص مبلغ غرامت فوت و نقص عضو و از كار افتادگي ( اعم از اينكه در بيمه هاي عمر و حوادث باشد و يا غرامت جاني و صدمات بدني بيمه هاي مسئولتي ) از انجا كه حيات و ممات و سلامتي انسان قابل تقويم به پول نيست لذا به موجب اصول اساسي بيمه و به اصطلاح اصل غرامت جاري نيست و از دو يا چند محل ( بيمه ) دريافت مبالغ بيمه بابت انها منافات و مغايرتي ندارد و اصل غرامت ( يا خسارت ) در خصوص بيمه اموال و اشياء صادق است كه قيمت مشخص و معيني دارند .